Oppbygging og gjennomføring

To-årig faginteriørutdanning

Studiet er med på å bygge opp studentens yrkesetiske bevissthet, holdning og faglige trygghet. Studenten vil lære å bli ansvarsbevisst i kompliserte interiøroppgaver i forhold til lover og forskrifter som skal sikre arbeidsmiljø, liv og helse. Basert på funksjonsanalyser for ulike bruksinstitusjoner og brukergrupper, samt samfunnets behov, vil studenten bli god til problemløsning og ha en forståelse av sammenheng mellom mennesker, farger, belysning, møbler og gjenstander.

Studenten skal etter gjennomført utdanning ha lagt et grunnlag for livslang læring.

Oppbygging

Studiet er bygget opp som et heltidstudie der du vil jobbe med praktisk og teoretisk arbeid. Det blir vektlagt på teknisk tegning, farger og materialer. Utdanningen er satt sammen av studieenheter og moduler. Studiet har et omfang på 2640 timer der hvert poeng er 22 timer. Utdanningen består av 4 studieenheter som normalt går over to år.

Hva vil du lære?

  • Hvordan jobbe med kunder og analysere behov.
  • Hvordan utarbeide rom med designprinsipper.
  • Teknisk tegning i AutoCAD fra Autodesk.
  • Hvordan utvikle fra konsept til ferdig produkt.
  • Hvordan kommunisere med ulike målgrupper.
  • Hvordan utforme et rom for å tilfredsstille byggtekniske krav(TEK 17).
  • Du vil også lære stilhistorie for å forstå de designprinsippene vi har i dag.
Teknisk tegning

I dette faget vil du lære å tegne plantegninger, oppriss og isometri ut ifra norsk standard. Faget skal bidra til å utvikle kunnskap, forståelse og ferdighet i teknisk tegning og å anvende digitale hjelpemidler i arbeidet. Du skal også lære de grunnleggende metoder for tegning og vite hvordan de skal brukes for å forstå og løse praktiske interiøroppgaver. Du vil kunne lese, forstå og forklare byggetekniske tegninger i VVS og EL-installasjoner og kjenne dens lover og regler. Tegneprogrammene som brukes i faget er AutoCad, samt Revit.


6 poeng
Fargelære

Du vil tilegne seg kunnskaper om farger, fargeteori og om fargenes virkning i det visuelle miljø. Kunne fargeteorien og nytte-gjøre seg den i ulike miljøer og kulturer.


10 poeng
Møbellære

Tilegne seg kunnskaper om møbler, møblenes ulike materialer, deres egenskaper. Lære og vurdere og bedømme møblenes praktiske form, estetiske utrykk, stilpreg, kvalitet og design og kunne vurdere bruksområder for ulike møbler.


3 poeng
Kommunikasjon, kundebehandling og presentasjon

Du vil bli kjent med din egen rolle som fagperson og utvikle sin evne til å mestre kommunikasjon til forskjellige målgrupper i forskjellige situasjoner. Du vil også lære hvordan du best mulig presenterer løsninger og konsept. Utvikle holdninger som bevisstgjøres og synliggjøres gjennom arbeid og i relasjoner med kolleger, ledelse og faglig miljø


3 poeng
Produktkunnskap

Du vil få kunnskap om ulike materialer som brukes i faste bygningselementer og til gulv, vegger, himlinger, vinduer, dører og trapper. Du vil også tilegne deg kunnskap til materialenes oppbygging, funksjon, egenskaper, kvalitet og bruksområder.


5 poeng
Interiør - Rom

Du vil få kunnskap om de forskjellige romdannende faktorer som materialer, farger, lys, menneskelige funksjonskrav og grunnleggende fagterminologi. Du skal kunne planlegge, gjennomføre og vurdere en prosess fra ide til ferdig resultat.


3 poeng
Teknisk tegning

I dette faget vil du lære å tegne plantegninger, oppriss og isometri ut ifra norsk standard. Faget skal bidra til å utvikle kunnskap, forståelse og ferdighet i teknisk tegning og å anvende digitale hjelpemidler i arbeidet. Du skal også lære de grunnleggende metoder for tegning og vite hvordan de skal brukes for å forstå og løse praktiske interiøroppgaver. Du vil kunne lese, forstå og forklare byggetekniske tegninger i VVS og EL-installasjoner og kjenne dens lover og regler. Tegneprogrammene som brukes i faget er AutoCad, samt Revit.


4 poeng
Fargelære

Du vil lære deg egenskapene til farger, fargeteori og om fargenes virkning i det visuelle miljø. Kunne fargeteorien og nytte-gjøre seg den i ulike miljøer og kulturer.


4 poeng
Møbellære

Du vil få kunnskaper om møbler, møblenes ulike materialer, deres egenskaper. Lære og vurdere og bedømme møblenes praktiske form, estetiske uttrykk, stilpreg, kvalitet og design og kunne vurdere bruksområder for ulike møbler.


2 poeng
Kommunikasjon, kundebehandling og presentasjon

Du vil bli kjent med sin egen rolle som fagperson og utvikle sin evne til å mestre ulike situasjoner. Utvikle holdninger som bevisstgjøres og synliggjøres gjennom arbeid og i relasjoner med kolleger, ledelse og faglig miljø


2 poeng
Produktkunnskap

Du vil få kunnskap om ulike materialer som brukes i faste bygningselementer og til gulv, vegger, himlinger, vinduer, dører og trapper. Studenten skal ha kunnskap til materialenes oppbygging, funksjon, egenskaper, kvalitet og bruksområder.


5 poeng
Interiør - Rom

Du vil få kunnskap om de forskjellige romdannende faktorer som materialer, farger, lys, menneskelige funksjonskrav og grunnleggende fagterminologi. Du skal kunne planlegge, gjennomføre og vurdere en prosess fra ide til ferdig resultat.


9 poeng
Bransjelære

Du vil kjenne til de viktigste lovene og forskriftene som regulerer bransjen og hvordan bransjen er oppbygd. Lære å finne frem i aktuelle lover, forskrifter og avtaler som gjelder bransjen. Kjenne til systemet som kan brukes for å sikre kvalitet og økonomi.


4 poeng
Fargelære

Du vil tilegne seg kunnskaper om farger, fargeteori og om fargenes virkning i det visuelle miljø. Kunne fargeteorien og nytte-gjøre seg den i ulike miljøer og kulturer.


4 poeng
Kommunikasjon, kundebehandling og presentasjon

Du vil bli kjent med sin egen rolle som fagperson og utvikle sin evne til å mestre ulike situasjoner. Du vil utvikle holdninger som bevisstgjøres og synliggjøres gjennom arbeid og i relasjoner med kolleger, ledelse og faglig miljø


2 poeng
Interiør - Rom

Du vil få kunnskap om de forskjellige romdannende faktorer som materialer, farger, lys, menneskelige funksjonskrav og grunnleggende fagterminologi. Du skal kunne planlegge, gjennomføre og vurdere en prosess fra ide til ferdig resultat.


18 poeng
Kunst og Stilhistorie

Du vil få kjennskap til sentrale stilepoker og kunstverk, og ha innsikt i egen fortid og samtid på disse områder. Du bil tilegne seg kunnskaper om forhold mellom interiør og samfunnsutvikling og om stilhistorie og utvikling innenfor interiør fram til vår tid.


6 poeng
Kommunikasjon, kundebehandling og presentasjon

Du vil bli kjent med sin egen rolle som fagperson og utvikle sin evne til å mestre ulike situasjoner. Du vil lære å utvikle holdninger som bevisstgjøres og synliggjøres gjennom arbeid og i relasjoner med kolleger, ledelse og faglig miljø


1 poeng
Interiør - Rom

Du vil få kunnskap om de forskjellige romdannende faktorer som materialer, farger, lys, menneskelige funksjonskrav og grunnleggende fagterminologi. Du skal kunne planlegge, gjennomføre og vurdere en prosess fra ide til ferdig resultat.


23 poeng
Prakis i bedrift

I løpet av 4.studieenhet skal studentene ut i praksis i 4 uker for å bli bedre kjent med arbeidslivet. Hvis man er heldig, kan en få tilbudt stilling i bedriften ved endt studietid.


6 poeng
Kontakt

E-post: ni@norgesinteriorskole.no

Telefon: 92 80 02 94

Org nr: 997 067 703

Sosiale medier
Webutvikling og design: Sveum Design