Interiør – rom

interior_rom

Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om ulike romdannende faktorer

som materialer, farger, lys og menneskelige funksjonskrav og grunnleggende fagterminologi

og begreper og ha en bevist holdning og kritisk innstilling til form i det visuelle miljø.

Kunne planlegge, gjennomføre og vurdere en prosess fra ide til ferdig resultat.